Nepřítel - Vietcong

 

Poznej svého nepřítele: Vietcong

 

    V roce 1960 byla založena Národní Osvobozenecká Fronta. Fronta měla sjednocovat ty, kteří chtějí bojovat za sjednocený Vietnam a svrhnout jihovietnamský režim. Protože NFL byla zcela v rukou komunistů a v podstatě řízena z Hanoje, začalo se bojovníkům říka Viet Cong, což je slangový termín znamenající vietnamský komunista. Veškeré zbraně, munici a další zásoby dostává Vietcong /VC/ ze Severního Vietnamu. Zbraně jsou původem většinou z Číny, Sovětského Svazu, popřípadě z jiných zemí komunistického bloku. Kontraband přepravuje po tzv. Ho Či Minhově stezce, což je ve skutečnosti více koridorů, cest a stezek vedoucích na jih ze Severního Vietnamu přes Kambodžu a Laos. Potraviny nebo peníze získává Viet Cong pomocí daní, které vybírali od obyvatelstva, především rolníků dobrovolně nebo pod nátlakem komunističtí ,,výběrčí daní''. Mnozí rolníci tak platí daně jak vládě, tak Viet Congu.

Základní organizační struktura VC je tříčlenná. Tři muži tvoří buňku, tři buňky tvoří družstvo, tři družstva zase četu, tři čety tvoří rotu, tři roty jsou prapor atd. . Každý velitel od velitele družstva nahoru musí být členem Komunistické strany nebo alespoň Mládežnické Skupiny, což je její mládežnická varianta.

Ve struktuře Viet Congu se rozlišují tři typy jednotek:

VC - místní partyzáni - je v podstatě paramilitární vojenská organizace. Členové místních partyzánských skupin jsou většinou příliš mladí nebo příliš staří na to, aby bojovali v hlavních silách VC. Přes den pracují jako obyčejní rolníci a v noci si plní bojové úkoly nedaleko své vsi: sbírají zpravodajské informace, kladou pasti, dělají odstřelovače a provádí akce podporující hlavní síly VC. Dokonale tak naplňují maoistické heslo, které praví, že není žádného rozdílu mezi rolníkem a vojákem. Jejich výcvik a vybavení je většinou mizerné. Partyzáni podléhají místnímu velení VC - většinou to znamená vedení strany v dané vsi.

VC partyzáni hlavních sil (Oblastní síly)
jsou na rozdíl od místních partyzánů bojovníci na plný úvazek. Jsou lépe cvičeni a vybaveni, ale stále jejich působnost je víceméně vázána na region, odkud pocházejí. Podléhají velení oblastním radám Fronty.

VC pravidelné síly
tvoří nejprofesionálnější část VC. Většinou jsou to vojáci poslaní na jih ze Severního Vietnamu. Organizováni jsou do praporů sestávající se z 3 střeleckých rot a bojové podpůrné roty. Pravidelné síly jsou nejsebevědomější, nejagresivnější složka VC. Podléhají velení Fronty na úrovni provincie. Mají nejnovější zbraně od komunistických spojenců a jsou uniformovaní. Podle jejích helem, se jim také říká ''helmouni''.

 


VIET CONG PŘÍSAHA CTI

1. Přísahám, že jsem připraven obětovat pro Vietnam vše. Do svého posledního dechu budu
bojovat proti imperialismu, kolonialismu, zrádcům Vietnamu a agresorům, abych pomohl učinit
Vietnam nezávislou, sjednocenou a demokratickou zemí.
2. Přísahám, že budu poslouchat všechny rozkazy svých velitelů a budu je plnit přesně,
okamžitě a s plným nasazením.
3. Přísahám, že budu bojovat za Lid bez odmlouvání a že se nezaleknu ani těžkého a
nebezpečného života. Do boje půjdu beze strachu, nikdy nebudu ustupovat bez ohledu na to,
kolik vytrpím.
4. Přísahám, že se budu učit, jak bojovat lépe a že ze mě bude pravý voják Revoluce
bojující proti americkým imperialistickým invazorům a jejich sluhům, abych pomohl
Vietnamu stát se demokratickým, bohatým a silným.
5. Přísahám, že budu udržovat tajemství a budu držet v tajnosti plány své jednotky, jméno
jejího velitele a všechna další tajemství revolucí mně známá.
6. Přísahám, že pokud mě nepřítel zajme, neodhalím žádné tajemství, ani když budu
podroben nelidskému mučení. Zůstanu věrný Revoluci a nenechám se nepřítelem podplatit.
7. Přísahám, že budu milovat své přátele v jednotce jako sebe sama, že s nimi v boji i ve
všech ostatních situacích budu spolupracovat s maximální efektivitou.
8. Přísahám, že se budu starat o své zbraně a dám pozor, aby je nemohl nepřítel zabavit
nebo poškodit.
9. Přísahám, že budu Lid respektovat, chránit a pomáhat mu. Přísahám, že nebudu Lidu
krást, vyhrožovat nebo mu způsobovat nepříjemnosti. Udělám cokoliv, abych si získal
důvěru Lidu.
10. Přísahám, že se podrobím sebekritice, abych se mohl stát vzorným vojákem Revoluce a
že nikdy nepoškodím ani Osvobozeneckou Frontu, ani Vietnam.


KODEX DISCIPLÍNY VIET CONGU

1. Za všech okolností budu poslouchat rozkazy svých nadřízených důstojníků.
2. Nikdy nic nezcizím Lidu, ani jehlu nebo nit.
3. Nebudu zneužívat majetek skupiny sám pro sebe.
4. Vrátím to, co si půjčím, za poškozené věci poskytnu náhradu.
5. Budu k Lidu slušný, budu je respektovat a milovat.
6. Při obchodování budu spravedlivý a férový.
7. Pokud budu přebývat v domě někoho jiného, budu se k věcem chovat, jako by to byl můj
vlastní dům.
8. Budu se řídit heslem: Všechno Lidu a pro Lid.
9. Tajemství budu dodržovat bez výjimky a nikdy nic neprozradím ani svým příbuzným nebo
přátelům.
10. Budu povzbuzovat lidi v boji a podpoře Revoluce.
11. Budu dávat pozor na špióny a vše podezřelé nahlásím svým nadřízeným.
12. Zůstanu blízký Lidu a budu si udržovat jejich přízeň a lásku.

 

přejít na hlavní stránku Dokumenty

zpět na Úvodní stránku