Přečtěte si o nás


 

 


Vysvětlení pojmu Elity


    Jsme skupina CZ a SK přátel hrajících VC pro zábavu. Nazýváme se Coop komunitou nebo právě Elitou. Hrajeme volnější týmovou Coop hru a tudíž jen určité prvky a rysy ve hře se podobají pravým Teamrespawnovým Elitním serverům. Celkově však s typy těchto serverů nemáme víceméně tolik společného. Neurčujeme si při každém zahájení mapy Team Leadera a ani nerozdělujeme mezi sebou třídy vojáků. Každý hráč si libovolně může zvolit svou třídu.

Jak už je mmj. napsáno zde a v podsekci Styl hry na serveru, tak hrajeme volnějším Kooperativním stylem. Žádné přísné taktiky. Jednak není naším cílem napodobovat jiné Teamrespawnové další Coop komunity a jednak si chceme jen vždy dobře zahrát. Ovšem s určitým trochu volnějším systémem a taky nikoliv rambo stylem. Objektivně těžko říct, zda náš styl je ve Vietcongu jediným svého druhu... Každopádně tento náš systém funguje a není těžké se mu přizpůsobit. A upřímně - pomalu ani není čemu se přizpůsobovat.

Postupujeme systémem vzájemného krytí, pokud se přiblížíme k nepříteli. Užíváme pochopitelně při tom dle potřeb ženistů, medika, ale i také samotných obyčejných vojáků nebo kulometčíků jako posily proti nepříteli. A také pro rychlejší čištění na dálku spolupráce s odstřelovači. Hlídáme si a snažíme se automaticky a hlavně z hlediska logiky krýt každý svou stranu a chránit spoluhráče. Přitom znova připomínáme, že skupinu nevede žádný velitel. Hráči společně komunikují a pomáhají si navzájem. A vzhledem k naší Elitě tuto věc Stálí hráči už dělají podvědomě, automaticky - ovládají ji.

Hrajeme téměř se všemi třídami vojáků (voják, ženista, odstřelovač...). Avšak jediná třída je zpravidla zakázaná a to konkrétně Radista. Je to pouze třída specializovaná na zabití většího počtu nepřátel, většinou rozmístěných na menším rozlehlém prostoru. Naše skupina tuto třídu zásadně nepotřebuje a většina hráčů ji navíc odmítá. A to z důvodu, že si chceme bez problémů a brždění zahrát. Je na herním serveru vyloučené, aby si nejčastěji cizí hráč tuto profesi vzal a neustále se bavil pouštěním náletů a brzdil tak ostatní hráče, kteří navíc musejí dávat pozor, aby nedošlo k jejich zranění či spíše omylnému týmovému zabití vlastním radistou. Většina hráčů se při používání radisty ani neobtěžuje na nálet upozornit, popř. určit jeho polohu, na kterou je posílá. Tudíž je tato profese vypnuta.

 

Toto vysvětlení patří návštěvníkům, kteří se automaticky domnívají, že přes naše nazývání se Elitou nemáme Teamrespawnové nastavení na herním serveru a podle nich ani náš styl hry a chování nejsou naprosto identické s jinými Teamrespawnovými Coop komunitami.

 

 

Vysvetlenie pojmu Elity  

 

    Sme skupina CZ a SK priateľov hrajúcich VC pre zábavu. Nazývame sa Coop komunitou alebo práve Elítou. Hráme voľnejšie tímovú Coop hru a teda len určité prvky a rysy v hre sa podobajú pravým Teamrespawnovým Elitným serverom. Celkovo však s typmi týchto serverov nemáme viacmenej toľko spoločného. Neurčujeme si pri každom začatí mapy Team Leadera a ani nerozdeľujeme medzi sebou triedy vojakov. Každý hráč si ľubovoľne môže zvoliť svoju triedu.

Ako už je okrem iného napísané tu a v podsekcii Styl hry na serveru, tak hráme voľnejším kooperatívnom štýlom. Žiadne prísne taktiky. Jednak nie je naším cieľom napodobňovať iné Teamrespawnové ďalšie Coop komunity a jednak si chceme len vždy dobre zahrať. Avšak s určitým trochu voľnejším systémom a taky nie rambo štýlom. Objektívne ťažko povedať, či náš štýl je vo Vietcongu jediným svojho druhu ... Každopádne tento náš systém funguje a nie je ťažké sa mu prispôsobiť. A úprimne - pomaly ani nie je čomu sa prispôsobovať.

Postupujeme systémom vzájomného krytia, ak sa priblížime k nepriateľovi. Užívame pochopiteľne pri tom podľa potrieb ženistov, medika, ale aj tiež samotných obyčajných vojakov alebo guľometčík ako posily proti nepriateľovi. A tiež pre rýchlejšie čistenie na diaľku spolupráce s ostreľovači. Strážime si a snažíme sa automaticky a hlavne z hľadiska logiky kryť každý svoju stranu a chrániť spoluhráčov. Pritom znova pripomíname, že skupinu nevedie žiadny veliteľ. Hráči spoločne komunikujú a pomáhajú si navzájom. A vzhľadom k našej Elite túto vec Stáli hráči už robia podvedome, automaticky - ovládajú ju.

Hráme takmer so všetkými triedami vojakov (vojak, ženista, ostreľovač...). Avšak jediná trieda je spravidla zakázaná a to konkrétne Radista. Je to len trieda špecializovaná na zabitie väčšieho počtu nepriateľov, väčšinou rozmiestnených na menšom rozľahlom priestore. Naša skupina túto triedu zásadne nepotrebuje a väčšina hráčov ju navyše odmieta. A to z dôvodu, že si chceme bez problémov a brzdenia zahrať. Je na hernom serveri vylúčené, aby si najčastejšie cudzie hráč túto profesiu vzal a neustále sa bavil púšťaním náletov a brzdil tak ostatných hráčov, ktorí navyše musia dávať pozor, aby nedošlo k ich zraneniu či skôr omylnému tímovému zabitie vlastným radista. Väčšina hráčov sa pri používaní radistu ani neobťažuje na nálet upozorniť, popr. určiť jeho polohu, na ktorú ich posiela. Teda je táto profesia vypnutá.

 

    Toto vysvetlenie patrí návštevníkom, ktorí sa automaticky domnievajú, že cez naše nazývaní sa Elitou nemáme Teamrespawnové nastavenie na hernom serveri a podľa nich ani náš štýl hry a správanie nie sú úplne identické s inými Teamrespawnovými Coop komunitami.

 

Odkazy:

Náš Oficiální Video Trailer Elity

Oficiální Logo Elity

Sekce Stálí hráči

zpět na Úvodní stránku